2022. december 04. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2022     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Iskolánkról elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester

Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

SzMK Intézményi Tanács Bélás Baráti Kör Művelt Ifjúságért Bartai - Pécsi díj Rotary Club Védőnő Testvériskola

Az alapítvány közhasznúsági jelentése itt olvasható!

Művelt Ifjúságért Alapítvány


III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány


Az alapítvány - mint közhasznú szervezet - céljai:
 1. Az elsősorban 12-18 éves korosztályú, középiskolai oktatási formában résztvevő diákok magas szintű művelődésének, a középiskolai nevelés feltételeinek, valamint ezen korosztály társadalmi beilleszkedésének elősegítése, támogatása.
 2. A középiskolás diákok nevelésében, oktatásában résztvevő pedagógusok munkájának, munkafeltételeinek segítése, támogatása.
 3. A bajai III. Béla Gimnáziumban 1991-ben bevezetett új hatosztályos oktatási rend támogatása.
 4. A középiskolába készülő, valamint az érettségiző, a felsőoktatási intézményekben továbbtanulni kívánó diákoknak az alapoktatásban elsajátított tantervi anyagon felüli ismeretek megszerzésének elősegítése és támogatása és az ezt segítő pedagógusok munkájának támogatása.
 5. A bajai III. Béla Gimnázium mindenkori és volt diákjai kulturális, egészségvédő, természetvédő tevékenységének anyagi támogatása.
 6. A bajai III. Béla Gimnáziumban érettségizett diákok külföldi és belföldi tanulmányainak támogatása.
A kuratórium tagjai:
 • Magoss Tamás - elnök
 • Pass Ferenc - titkár
 • Harsányiné Fodor Gyöngyi
 • dr. Németi Zsolt
A kuratórium felügyelő bizottságának tagjai:
 • Pongó Tamás - elnök
 • dr. Szarvas Ágnes
 • Gyurityné dr. Galambos Szilvia
Az Alapítvány
 • bankszámlaszáma: bajai OTP 11732033-20028462
 • adószáma: 19046574-1-03
 • címe: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.

Köszönjük azoknak, akik alapítványunkat támogatták, illetve támogatják (például felajánlásaikkal, jövedelemadójuk 1%-ával stb.)!

Név: III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány
Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
Adószám: 19046574 - 1 - 03
KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS
2008

Tartalma:
 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített beszámoló (Korm.rend.szerint) Egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése és tájékoztató adatok.
 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
 5. Kimutatás a kapott támogatásokról
 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Harsányiné Fodor Gyöngyi a Kuratórium elnöke sk.
Készült: 2009. március 30.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2008. december 31-én
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 618 766
I. Immateriális javak  
II. Tárgyi eszközök 618 766
III. Befektetett pénzügyi eszközök  
B. Forgóeszközök 3777 4354
I. Készletek  
II. Követelések  
III. Értékpapírok 2000 750
IV. Pénzeszközök 1777 3604
 
  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4395 5120
 
C. Saját tőke 3335 4146
I. Induló tőke/Jegyzett tőke 100 100
II. Tőkeváltozás/Eredmény 3235 4046
III. Lekötött tartalék  
IV. Értékesítési tartalék  
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)   
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből   
E. Céltartalék  
F. Kötelezettségek 1060 974
I. Hátrasorolt kötelezettségek  
II. Hosszú lejáratú köt.  
III. Rövid lejáratú köt. 1060 974
G. Passzív időbeli elhatárolások  
 
  FORRÁSOK ÖSSZESEN 4395 5120
 
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY - KIMUTATÁSA
2008. DECEMBER 31 - ÉN
    
A tétel megnevezése Vállalkozási tevékenység Alapítvány célú tevékenység
Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév
A. Összes (ár)bevétel 0 0 7368 5962
B. Összes költség (ráfordítás) 0 0 7908 5551
C. Adózás előtti eredmény 0 0 540 411
I. Adófizetési kötelezettség 0 0  
D. Adózott eredmény 0 0  
II. Átcsoportosítás 0 0  
E. Tőkeváltozás   3235 4046
Keltezés: Baja, 2008.március. 19.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008.december 31 - én

Megnevezés Adatok: e Ft-ban
Előző év Tárgyév
A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 7368 5962
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 4257 2699
a) alapítótól  
b) központi költségvetésből 1415 1609
c) helyi önkormányzattól  
d) egyéb 2842 1090
2. Pályázati úton elnyert támogatás  
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3106 3260
4. Tagdíjból származó bevétel  
5. Egyéb bevétel 5 3
B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI  
C ÖSSZES BEVÉTEL 7368 5962
D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA 7908 5551
  Anyagjellegű ráfordítás 3621 1640
  Személyi jellegű ráfordítás 3080 2379
  Értékcsökkenés 135 252
  Egyéb ráfordítás 1207 1280
  Pénzügyi műveletek ráfordítása  
  Rendkívűli ráfordítás  
E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA  
  Anyagjellegű ráfordítás   
  Személyi jellegű ráfordítás  
  Értékcsökkenés   
  Egyéb ráfordítás  
  Pénzügyi műveletek ráfordítása  
  Rendkívüli ráfordítás  
F ÖSSZES RÁFORDÍTÁSA 7908 5551
G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)  
H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  
I TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 
J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) -540 411
 
Megnevezés Adatok: eFt-ban
Előző év Tárgyév
A Személyi jellegű ráfordítások 3080 2379
1. Bérköltség 2443 1887
  ebből: - megbízási díjak 2443 1887
  tiszteletdíjak   
2. Személyi jellegű egyéb költségek  
3. Bérjárulékok 637 492
B Nyújtott támogatások   
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról
2008 év

Támogatást
nyújtó neve
Kapott támogatás Felhasználás
összege
Átvitel
összege
Elszámolás
határideje
támogatás
forrása
időpontja célja összege áthozata előző évi tárgyévi  
         
         
         
Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesül

3. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról
2008 év

Megnevezés Előző évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft Változás Megjegyzés
% Ft
+ - + -
Saját tőke (összesen) 3335 4146 24,3  811  
Induló tőke 100 100     
-növekedésére ható tényezők       
-csökkenésére ható tényezők      
Tőkeváltozás 3235 4046 25,0  811  
Tőkeváltozás       
-növekedésére ható tényezők       
-csökkenésére ható tényezők       
=közhasznú tev. tárgyévi vesztesége       
=vállalkozási tev. tárgyévi vesztesége       
=egyéb       
Tárgyévi eredmény       
Tárgyévi eredmény       
-növekedésére ható tényezők 7368 5962     
-csökkenésére ható tényezők 7908 5551     
4. KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról
2008. év

Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Megjegyzés
előző évi tárgyévi Ft % Ft
+ - + -
Közhasznú tevékenység keretében
(nem pályázat útján) nyújtott
       
-pénzbeli juttatások összesen       
ebből=adóköteles       
=adómentes 331 300  9,4  31 
-nem pénzbeli juttatások összesen       
ebből=adóköteles       
=adómentes       
Pályázó(k)nak továbbadott támogatások       
(kötelezettségként nyilvántartott összegből)       
-pénzösszeg       
-eszközérték       
Pályázó(k)nak adott juttatások 180 120  33.3  60 
(bevételként nyilvántartott összegből)       
-pénzösszeg       
-eszközérték       
Egyéb       
Összesen       
Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott        
-pénzbeli juttatások       
-nem pénzbeli juttatások       
Egyéb        
Összesen 511 420     
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról
2008 év
Szám Támogató megnevezése Támogatási cél Támogatás összege Változás
előző évi Ft tárgyévi Ft % Ft
+ - + -
1. Központi költségvetési szerv      
2. Elkülönített állami pénzalap       
3. Helyi önkormányzat és szervei       
4. Kisebbségi települési önkormányzat       
5. Települési önkormányzatok társulása       
6. Pályáztató       
7. Magánszemélyek  1485 200    
8. Egyéni vállalkozók       
9. Jogi személyiségű társaságok  816 315    
10. Jogi személyiség nélküli társaságok       
11. Közhasznú szervezetek  540 575    
12. SZJA 1 %-a (APEH)   1415 1609    
13. Egyéb       
Összesen:  4256 2699    
Támogatást nyújtó neve Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje
támogatás forrása időpontja célja összege áthozata előző évi tárgyévi  
APEH 1% 2008 Közhasznú tev. 1609   187 1422 2009. okt. 30
APEH 1% 2007 Közhasznú tev.  877  877  2008. okt. 30.
Összesen:    1609 877  1064 1422 
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatásokról
2008.év

Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
előző évi Ft tárgyévi Ft % Ft
+ - + -
Pénzbeli kifizetések összesen 0 0    
-Munkabérek      
-Tiszteletdíjak, megbízási díjak      
-Költségtérítések      
-Egyéb pénzbeli kifizetések      
Természetbeni juttatások      
Értékpapír juttatások      
Adott kölcsönök összege       
-kamatmentes kölcsönök       
-kölcsöntartozások a mérlegkészítésig       
Egyéb juttatások      
Összesen: 0 0    
7. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

III. Béla Gimnázium A Művelt Ifjuságért Alapítvány
2008. év

A III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk.117/1991/23. számú határozatával vette nyilvántartásba. Közhasznúsági nyilvántartásba 1998. december 17.-én 175. nyilvántartási sorszám alatt jegyezte be.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységei: - szociális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euro-atlanti integráció elősegítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.
Az Alapítvány 2008-ban az előző évekhez hasonlóan folytatta cél szerinti tevékenységét. Szociálisan rászoruló diákok támogatása, tanulmányi versenyeken való utazáshoz, részvételhez való hozzájárulás, Külföldi lap előfizetése a nyelvtanulás elősegítése érdekében, Színi-stúdió költségeihez való hozzájárulás, Kisebb értékű eszközök vásárlásával segítjük a munkaközösségek munkáját, Diák Önkormányzat tevékenységének támogatása.
Az idei évben alapítványunk támogatta Babits Mihály születésének 125. évfordulójára rendezett pályázatot, az azzal kapcsolatos versenyeket.
Támogattuk a Marosvásárhelyi testvériskola kapcsolatot azzal, hogy hozzájárultunk a kiutazás költségeihez.
Eszközök beszerzésével segítettük a munkaközösségek munkáját.
Idén is, mint minden évben megszerveztük a felvételi előkészítő tanfolyamot, mely hozzájárult ahhoz, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó, legtehetségesebb diákok kerüljenek intézményünkbe, és tovább öregbítsék iskolánk hírnevét országosan is.
Az idei évben a felsőoktatásba felvettek közül a gimnázium országosan a 10. helyen áll.
Záradék: A közhasznúsági jelentést a III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma a 15 /2009 számú határozatával 2009. 04.27.- én elfogadta. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Baja, 2009. április 21.

Harsányiné Fodor Gyöngyi a Kuratórium elnöke sk.
Név: III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány
Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
Adószám: 19046574 - 1 - 03

KÖZHASZNÚSÁGÚ JELENTÉS
2009

Tartalma:

 1. Számviteli beszámoló
  Közhasznú egyszerűsített beszámoló (Korm.rend.szerint)
  Egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése és tájékoztató adatok.
 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
 5. Kimutatás a kapott támogatásokról
 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Harsányiné Fodor Gyöngyi a Kuratórium elnöke sk.

Készült: 2010. március 30.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

2009. december 31-én

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Befektetett eszközök 766 767
I. Immateriális javak  
II. Tárgyi eszközök 766 767
III. Befektetett pénzügyi eszközök  
B. Forgóeszközök 4354 5608
I. Készletek   
II. Követelések  53
III. Értékpapírok 750 900
IV. Pénzeszközök 3604 4655
       
       
  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 5120 6375
       
C. Saját tőke 4146 6375
I. Induló tőke/Jegyzett tőke 100 100
II. Tőkeváltozás/Eredmény 4046 6275
III. Lekötött tartalék  
IV. Értékesítési tartalék  
V. Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
  
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
  
E. Céltartalék   
F. Kötelezettségek 974 
I. Hátrasorolt kötelezettségek  
II. Hosszú lejáratú köt.  
III. Rövid lejáratú köt. 974 
G. Passzív időbeli elhatárolások
       
  FORRÁSOK ÖSSZESEN 5120 6375
       
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY -
KIMUTATÁSA
2009. DECEMBER 31 - ÉN
           
A tétel
megnevezése
Vállalkozási tevékenység Alapítvány célú
tevékenység
Előző évTárgyév Előző év Tárgyév
A. Összes
(ár)bevétel
0 0 5962 6217
B. Összes költség
(ráfordítás)
0 0 5551 4339
C. Adózás előtti
eredmény
0 0 411 1878
I. Adófizetési
kötelezettség
  0  
D. Adózott
eredmény
0 0  
II. Átcsoportosítás 0 0   
E. Tőkeváltozás   4046 6275
Keltezés: Baja, 2008.március. 19.

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2009. december 31 - én

Megnevezés Adatok: e Ft-
ban
Előző
év
Tárgyév
A ÖSSZES KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
5962 6217
1. Közhasznú célra, működésre
kapott támogatás
2699 3259
a) alapítótól    
b) központi költségvetésből 1609 1548
c) helyi önkormányzattól  
d) egyéb 1090 1711
2. Pályázati úton elnyert támogatás  
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3260 2954
4. Tagdíjból származó bevétel  
5. Egyéb bevétel 3 4
B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI  
C ÖSSZES BEVÉTEL 5962 6217
D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA 5551 4339
  Anyagjellegű ráfordítás 1640 1179
  Személyi jellegű ráfordítás 2379 1069
  Értékcsökkenés 252 199
  Egyéb ráfordítás 1280 1892
  Pénzügyi műveletek ráfordítása   
  Rendkívűli ráfordítás   
E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSA   
  Anyagjellegű ráfordítás  
  Személyi jellegű ráfordítás  
  Értékcsökkenés  
  Egyéb ráfordítás  
  Pénzügyi műveletek ráfordítása   
  Rendkívüli ráfordítás   
F ÖSSZES RÁFORDÍTÁSA 5551 4339
G ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)  
H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG  
I TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)  
J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 411 1878
 
Megnevezés Adatok: eFt-ban
Előző év Tárgyév
A Személyi jellegű ráfordítások 2379 1069
1. Bérköltség 1887 848
  ebből: - megbízási díjak 1887 848
  tiszteletdíjak  
2. Személyi jellegű egyéb költségek  
3. Bérjárulékok 492 221
B Nyújtott támogatások   

KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2009 év

Támogatást nyújtó neve Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje
támogatás forrása időpontja célja összege áthozata előző évi tárgyévi  
         
         
         

Alapítványunk költségvetési támogatásban nem részesül

3. KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról
2009 év

Megnevezés Előző évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft Változás Megjegyzés
% Ft
+ - + -
Saját tőke (összesen) 4146 6375 53,8  2229  
Induló tőke 100 100     
-növekedésére ható tényezők       
-csökkenésére ható tényezők       
Tőkeváltozás 4046 6275 55,1  2229  
Tőkeváltozás       
-növekedésére ható tényezők       
-csökkenésére ható tényezők        
=közhasznú tev. tárgyévi vesztesége       
=vállalkozási tev. tárgyévi vesztesége       
=egyéb       
Tárgyévi eredmény       
Tárgyévi eredmény       
-növekedésére ható tényezők 5962 6217     
-csökkenésére ható tényezők 5551 4339     

4. KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról
2009. év

ítd>-pénzbeli juttatások összesen Összesen
Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Megjegyzés
előző évi tárgyévi Ft % Ft
+ - + -
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat útján) nyújtott       
       
ebből=adóköteles       
=adómentes 300 200  33,3  100 
-nem pénzbeli juttatások összesen       
ebből=adóköteles       
=adómentes       
Pályázó(k)nak továbbadott támogatások       
(kötelezettségként nyilvántartott összegből)        
-pénzösszeg       
-eszközérték       
Pályázó(k)nak adott juttatások 120 120      
(bevételként nyilvántartott összegből)       
-pénzösszeg       
-eszközérték       
Egyéb       
Egyéb cél szerinti (nem közhasznú) tevékenység keretében nyújtott       
-pénzbeli juttatások       
-nem pénzbeli juttatások       
Egyéb       
Összesen 420320     

KIMUTATÁS a kapott támogatásokról
2009 év

Szám Támogató megnevezése Támogatási cél Támogatás összege
előző évi Ft tárgyévi Ft % Ft
+ - + -
1. Központi költségvetési szerv       
2. Elkülönített állami pénzalap       
3. Helyi önkormányzat és szervei        
4. Kisebbségi települési önkormányzat       
5. Települési önkormányzatok társulása       
6. Pályáztató   736     
7. Magánszemélyek  200 265    
8. Egyéni vállalkozók       
9. Jogi személyiségű társaságok  315 250    
10. Jogi személyiség nélküli társaságok       
11. Közhasznú szervezetek  575 460    
12. SZJA 1 %-a (APEH)  1609 1548     
13. Egyéb       
  Összesen:  2699 3259     
Támogatást nyújtó neve Kapott támogatás Felhasználás összege Átvitel összege Elszámolás határideje
támogatás forrása időpontja célja összege áthozata előző évi tárgyévi   
APEH 1% 2008 Közhasznú tev. 1609 1422 187 1422 2009. okt. 30
APEH 1% 2009 Közhasznú tev. 1547    114 2010. okt. 30.
Összesen:    3156 1422 187 1536 

KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatásokról
2009.év

Juttatás megnevezése Juttatás összege Eltérés
előző évi Ft tárgyévi Ft %
+ - + -
Pénzbeli kifizetések összesen 0 0    
-Munkabérek      
-Tiszteletdíjak, megbízási díjak      
-Költségtérítések      
-Egyéb pénzbeli kifizetések      
Természetbeni juttatások      
Értékpapír juttatások      
Adott kölcsönök összege      
-kamatmentes kölcsönök      
-kölcsöntartozások a mérlegkészítésig      
Egyéb juttatások      
Összesen: 0 0    

7. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

III. Béla Gimnázium A Művelt Ifjuságért
Alapítvány 2009. év
A III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk.117/1991/23. számú határozatával vette nyilvántartásba. Közhasznúsági nyilvántartásba 1998. december 17.-én 175. nyilvántartási sorszám alatt jegyezte be.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei: - szociális tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott tevékenység kivételével. A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, euro-atlanti integráció elősegítése. Közhasznú szervezetek számára biztosított- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

Az Alapítvány 2009-ben az előző évekhez hasonlóan folytatta cél szerinti tevékenységét. Szociálisan rászoruló diákok támogatása, tanulmányi versenyeken való utazáshoz, részvételhez való hozzájárulás, Külföldi lap előfizetése a nyelvtanulás elősegítése érdekében, Színi-stúdió költségeihez való hozzájárulás, Kisebb értékű eszközök vásárlásával segítjük a munkaközösségek munkáját, Diák Önkormányzat tevékenységének támogatása.

Az idei évben alapítványunk támogatta TUDOK 2009 Konferenciát, ill. NCA Pályázaton 800 e Ft-ot nyertünk működésre,melyből az adminisztrációt, illetve a fénymásoló javítását finanszíroztuk. Támogattuk a Marosvásárhelyi testvériskola kapcsolatot azzal, hogy hozzájárultunk a kiutazás költségeihez.

Eszközök beszerzésével segítettük a munkaközösségek munkáját. 13 db magnó beszerzés Idén is, mint minden évben megszerveztük a felvételi előkészítő tanfolyamot, mely hozzájárult ahhoz, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó, legtehetségesebb diákok kerüljenek intézményünkbe, és tovább öregbítsék iskolánk hírnevét országosan is.

Az idei évben a felsőoktatásba felvettek közül a gimnázium országosan jó eredményt ért el.

Záradék: A közhasznúsági jelentést a III. Béla Gimnázium a Művelt Ifjúságért Alapítvány Kuratóriuma a /2010 számú határozatával 2010. 04.29- én elfogadta. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Baja, 2010. március 25.

Harsányiné Fodor Gyöngyi a Kuratórium elnöke sk.