2024. jlius 23. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap


E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Dokumentumok listája Házirend Ped. program Emelt szint SzMSz Info szabályzat SzMK SzMSz GDPR

Szülői szervezet - SzMSz


Szülői szervezet tagjai >>
A bajai III. Béla Gimnázium szülői szervezetének
Szervezeti és Működési Szabályzata

Tartalomjegyzék
1. A Szervezeti és működési szabályzat jogszabályi háttere3
2. A szülői szervezet és szervezeti felépítése4
2.1.A szülői szervezet meghatározása:4
2.2A szülői szervezet vagyona:4
2.3. A szülői szervezet működési helye 5
2.4. A szülői szervezet tagjai 6
3. A szülői szervezet működése 6
4. A szülői szervezet vezetőségének működése 7
4.1. Vezetőség tagjai: 7
4.2. A vezetőség működési rendje 7
4.3. A szülői szervezet elnöke (akadályoztatása esetén elnökhelyettese) külön jogköre 8
5. A szülői szervezet testületi jogai és kötelességei 9
6. Eljárási szabályok 10
7. Záró rendelkezések: 10
1. A Szervezeti és működési szabályzat jogszabályi háttere

A köznevelésről szóló 2011. évi XCX törvény 39. § (1) bekezdése szerint szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői szervezet működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

2. A szülői szervezet és szervezeti felépítése 2.1. A szülői szervezet meghatározása:

A szülői szervezet a bajai III. Béla Gimnáziumban (a továbbiakban: Iskola) tanuló gyermekek szülői közül, osztályonként azonos számban, a jelenlevő szülők nyílt jelölésével és szavazatának egyszerű többségével választott iskolai közösség. Célja az oktató-nevelő munka elősegítése, az iskola oktatási programjának támogatása, az iskola és a szülők közötti kapcsolattartásban, a szülők tájékoztatásában a közreműködés, a szülői érdekek képviselete.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
A szülői szervezet közfunkciót betöltő szervek által nyilvántartásba nem vett olyan szervezet, amely a törvény által meghatározott jogokat a szülők és az iskola által kifejezett bizalom alapján, a jó szülő gondosságával végzi, mindenkor törekedve az iskola és a szülők megelégedésének kiváltására. Az Iskola igazgatója az együttműködés kereteire, konkrétumaira javaslatot tesz, amivel érdemben kell foglalkozni.
A szülői szervezet formális eljárásnak alávetett, tevékenységét alapvetően ülésein végzi, a demokrácia szabályai szerint. A tagok jogaikat az üléseket, továbbá elektronikus úton leadott szavazataik útján gyakorolhatják. Az ülésekről való távollét nem alapoz meg semmilyen további (tájékoztatási, megismétlési, stb.) jogosultságot.
A szülői szervezet főként a munkaterve szerint látja el feladatait. A munkatervet a vezetőség készíti - legfeljebb egy tanévnyi időre -, és a szülői szervezet általi - pontosítással, törléssel, kiegészítéssel - jóváhagyásig is érvényben van. A munkaterv tartalmára, bármely szülő, vagy tantestületi tag, bármikor javaslatot tehet.

2.2 A szülői szervezet vagyona:

A szülői szervezet erre irányuló döntésével tagdíj szedésére jogosult, melynek felhasználásáról a tagok minden év szeptember 30. napjáig jogosultak dönteni. A szülői szervezet jótékonysági rendezvények szervezésére jogosult, továbbá magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek vagyoni és nem vagyoni felajánlásait céljai megvalósítása érdekében elfogadja. A szülői szervezet a rendelkezésére álló vagyonnal önállóan rendelkezik, melyet elsősorban az iskola hagyományos rendezvényeinek (gólyabál, szalagavató, Bélás-bál, ballagás stb.) lebonyolítására fordít. A szülői szervezet vagyona az éves munkatervben meghatározott feladatok megvalósítására használható fel. Az éves munkatervben meg nem jelölt célra történő felhasználás a szülői szervezet vezetőségéhez előterjesztett – a felhasználás konkrét célját meghatározó – kérelemmel történik, melynek elbírálása 50 000 Ft értékhatárig a vezetőség, ezt meghaladó mértékben a szülői szervezet egészének hatáskörébe tartozik. A szülői szervezet elnöke és elnökhelyettese együttesen éves szinten a szervezet minden év szeptember 01. napján rendelkezésre álló vagyona 5 % mértékéig, de legfeljebb 50 ezer Ft összeghatárig önállóan jogosult a vagyon felhasználásáról rendelkezni. A szülői szervezet vagyonát bankszámlán helyezi el. A bankszámla feletti rendelkezéshez a szervezet által megválasztott két tag az együttes aláírása szükséges. A szülői szervezet bankszámlája felett rendelkezni jogosultak: Eperjesiné Fehér Teréz és dr. Vörös Zsuzsanna A szülői szervezte elnöke a szervezet vagyonának előző évi tanévben történő felhasználá-sáról a következő tanév első alkalmával megtartott ülésén köteles a tagokat tájékoztatni.

2.3. A szülői szervezet működési helye
III. Béla Gimnázium 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
2.4. A szülői szervezet tagjai

A szülői szervezet tagjai az egyes osztályok szülői közösségének 2-2 választott képviselője. A szülői szervezet névsorát a melléklet tartalmazza, mely minden évben frissítésre ke-rül. A szülői szervezet tagjainak megbízatása a választás időpontjának hatályával, a választás elfogadásakor keletkezik. A megbízatás megszűnik a tag lemondásával, a tag visszahívásával (amelyre a választó közösség jogosult), a tag halálával. A megüresedett helyre annak az osztálynak a szülői közössége választ képviselőt, amely választott képviselőjének megbízatása megszűnt. A szülői szervezet – tagjai közül –, az ülésen nyílt jelölés és szavazás útján, egyszerű szavazattöbbséggel elnököt és egy elnökhelyettest választ.

3. A szülői szervezet működése

A szülői szervezet tanévenként szükség szerint, de legalább tanévenként négy (4) alkalommal ülésezik. Összehívásáról a szülői szervezet elnöke gondoskodik. Az üléseket az elnök, távol-létében a helyettese vezeti, mindkettőjük távolléte esetén alkalmi üléslevezetőt kell választani. Ülésein meghívásra, vagy a saját kezdeményezésére az Iskola igazgatója és az általa meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt. A szülői szervezet akkor határozatképes, ha tagjainak fele jelen van, vagy magát határozatképesnek nyilvánítja. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A szülői szervezet ülését akkor is össze kell hívni, ha ezt a napirendi pont(ok) megjelölésével valamelyik osztály szülői képviselői – vagy az igazgató – kérik. A szülői szervezet az ülés megkezdésekor határozza meg napirendjét, azt követően csak akkor lehet új napirendi pont megtárgyalásába fogni, ha azt elhatározzák és a levezető elnök nem ellenzi. A szülői szervezet üléséről jegyzőkönyv készül, amely a napirendi pontokat, az ahhoz kapcsolódóan elhangzott álláspontok lényegét és a hozott határozatokat tartalmazza, a jegyzőkönyv vezetéséről a levezető elnök gondoskodik és még egy szülői szervezeti tag hitelesít. Ha az igazgató nem vett részt az ülésen, a tájékoztatásról a jegyzőkönyv átadásával és a levezető elnöktől igényelt szóbeli tájékoztatással kell gondoskodni. A köznevelésről szóló 2011. évi törvény 83. §. (2) bekezdése alapján a szülői szervezet működési feltételeiről az Iskolát működtető, ennek hiányában a fenntartó - önálló költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik. Ennek jegyében az működtető (fenntartó) az Iskola igazgatója útján a szülői szervezet összehívásában is közreműködést vállalhat, továbbá ellátja a szülői szervezet dokumentációjának irattározását. A szülői szervezet – tagjai révén – munkatervéről, döntéseiről, a következő szülői értekezleten tájékoztatja az egyes osztályok szülői közösségeit, ahol a szülők a további tájékoztatás igényével kérdéseket tehetnek fel, valamint képviselendő álláspontot fogalmazhatnak meg. Az egyes évfolyambizottságok a szülői szervezet üléseitől függetlenül is - az aktuális évfolyamügyekhez igazodva - ülésezhetnek, érdemi tevékenységükről a szülői szervezet elnöke és az igazgató felé tájékoztatást adnak. A szülői szervezet működésében, a szabályzat által kimondott eltéréseken kívül, a szóbeliség elve érvényesül.

4. A szülői szervezet vezetőségének működése
4.1. Vezetőség tagjai:

A vezetőség 9 tagú testület, melynek tagjai:
 • elnök dr. Vavró Beáta
 • elnökhelyettes Eperjesiné Fehér Teréz
 • 7. évfolyam bizottsági elnök Vass Attila
 • >8. évfolyam bizottsági elnök dr. Heblné Cserba Erzsébet
 • 9. évfolyam bizottság elnök dr. Vörös Zsuzsanna
 • 10. évfolyam bizottsági elnök Antal Zsuzsanna
 • 11. évfolyam bizottsági elnök Solt Rita
 • 12. évfolyam bizottsági elnök Hamvasné Vízi Erika
 • 13. évfolyam bizottsági elnök Földváriné Berberovics Judit
4.2. A vezetőség működési rendje

A szülői szervezet vezetősége a szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. A vezetőség összehívásáról a szülői szervezet elnöke gondoskodik. Az üléseket az elnök, távollétében az elnökhelyettes vezeti. Ülésein – meghívás vagy saját kezdeményezése alapján – az Iskola igazgatója, tantestületi meghívottja, illetőleg képviselője – tanácskozási joggal részt vesz. A vezetőség összehívását kezdeményezheti tagjainak fele, illetőleg az Iskola igazgatója. A vezetőség üléséről jegyzőkönyv készül (a fentiek szerint). A vezetőség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyíltan hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök (távollétében az elnökhelyettes) szavazata dönt. A vezetőség akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A vezetőség a hatáskörébe tartozó kérdésekben ülés tartása nélkül írásban is határozhat. Az ülés tartása nélküli döntésre bocsátott határozatok tervezetét a vezetőség tagjainak az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak legalább 5 nap álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban – elsősorban elektronikus úton – szavazataikat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három na-pon belül az elnök megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban közli a tagokkal. A szülői szervezet vezetősége, a munkája során, együttműködik az Iskola osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógussal és az igazgatóhelyettesekkel. A szülői szervezet vezetősége az üléseiről, döntéseiről, a következő szülői szervezeti ülésen tájékoztatja a szülői szervezet tagjait, rajtuk keresztül az egyes osztályok szülői közösségeit. Meghívás esetén a szülői szervezet elnöke részt vehet a tantestület értekezletein. A vezetőségi tag megbízatása megszűnik lemondással, visszahívással. A visszahívásra a szülői szervezet jogosult, bármely tagjának a kezdeményezésére megtartott nyílt szavazás alapján, egyszerű szótöbbséggel.

4.3. A szülői szervezet elnöke (akadályoztatása esetén elnökhelyettese) külön jogköre

A szülői szervezet elnöke jogkörében biztosítja a szülői szervezet törvényes jogainak és kötelezettségeinek gyakorlását:

 • elkészíti a munkaterv-javaslatot, a dokumentációk, határozatok tervezetét, a meghívókat,
 • meghatározza az ülések napirend-tervezetét,
 • ügyel a szülői szervezet működésének tárgyi és személyi feltételei meglétére,
 • vezeti az üléseket (ezen belül meghatározza a hozzászólások rendjét, időtartamát, szükség esetén megvonja a szót a hozzászólótól),
 • ügyel a határozatok törvényességére, ha a határozat túlterjeszkedik a szülői szervezetnek biztosított törvényes jogon, vagy azt nem meríti ki, a határozathoz toldalékban hozzájegyezheti, konkrétan megnevezve a kifogást,
 • gondoskodik az iratok (dokumentáció) elkészítéséről, az igazgatóval közösen az irattározásról,
 • figyeli a tájékoztatási jog érvényesülését.

A szülői szervezet elnökének jogait akadályoztatása esetén a helyettese gyakorolja. Az elnök és a helyettese egymás között, a szülői szervezet működőképessége érdekében, akadályoztatásuk elkerülésére az ülések időpontját egymás között előzetesen egyeztetik.

5. A szülői szervezet testületi jogai és kötelességei

A szülői szervezet részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelességeinek teljesítésével összefüggésben az Iskola által szervezett nevelési-oktatási programok (különösen a tanórán kívüli tevékenységek) előkészítésében, megvalósításában. A szülői szervezet tagjai az előttük levő ügyekben tanácskozási és szavazati joggal rendelkeznek. A szülői szervezetnek joga van az iskolavezetéstől tájékoztatást kapni minden olyan tárgykörről, ami törvényes jogai és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges. A szülői szervezet dönt:

 • SzMSz-e elfogadásáról, módosításáról;
 • munkaterve elfogadásáról, a munkaterv teljesítésének értékeléséről;
 • tisztségviselői (elnök, elnökhelyettes, vezetőségi tagok) megválasztásáról;
 • ülései napirendje szerinti határozatok felől;
A szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg:
 • az Iskola SZMSZ-ének, házirendjének elfogadása, módosítása során;
 • az Iskola adatkezelési szabályzatának elkészítése, módosítása során.
Az Iskola fenntartója
 • az Iskola megszüntetésével,
 • átszervezésével,
 • feladatának megváltoztatásával,
 • nevének megállapításával,
 • vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt köteles beszerzi a szülői szervezet véleményét.
  6. Eljárási szabályok

  A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet - a szülői szervezet javaslatára - tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselőtestülete legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. A szülői szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz jogsza-bálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése ellen – az alábbiakban meghatározott kivétellel - a közléstől számított harminc napon belül a bírósághoz lehet fordulni. Ha a döntést a fenntartó önkormányzat képviselőtestülete hozta, a kormányhivatalnál törvényességi ellenőrzést lehet kezdeményezni. Az eljárásra a polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.

  7. Záró rendelkezések:

  A szülői szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatot a 2012. október 18.-i ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta.

  Baja, 2012. október 18.

  dr. Vavró Beáta elnök